ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOOR-WAARDEN VAN IMS GROUP B.V. TE BARNEVELD

I.       ALGEMEEN

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, aanbiedingen, offertes en leveranties van goederen en diensten, tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen.

2.      Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig, niet geldig of niet afdwingbaar mocht zijn dan heeft dat geen gevolg voor alle overige bepalingen uit deze voorwaarden en zullen partijen in overleg treden over een vervangende bepaling.

 

II.      AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

1.    Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard, hebben wij het recht de overeenkomst binnen werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te ontbinden.

2.      Opdrachten, die gegeven zijn aan tussenpersonen, zijn voor IMS Group B.V. pas bindend nadat zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. Voor zover IMS Group B.V. als agente optreedt, gelden orders tot levering van goederen pas als aanvaard na schriftelijke bevestiging van de fabrikant/leverancier.

3.    Verkoper is gerechtigd de met de koper overeengekomen prijs aan te passen  wanneer er na de  totstandkoming van de koopovereenkomst, maar vóór de levering sprake is van een wijziging in één van de bestanddelen, waaruit  de koopprijs is opgebouwd.

4.         Verkoper heeft ook het recht na verzending van de orderbevestiging fouten in de prijsstelling te corrigeren.

5.       De netto factuurbedragen op de facturen van verkoper kunnen worden verhoogd met 3% kredietbeperking. Op facturen, die inclusief BTW minder dan € 25,00 belopen, kan een bedrag van € 3,50 ter zake van administratiekosten worden opgenomen.

 

III.     AFROEPORDERS

1.      Indien leveringen dienen te geschieden op afroep binnen een bepaalde termijn, hetzij periodiek, hetzij in gedeelten, zal de koper geen beroep meer kunnen doen op levering van die goederen, waarvan de termijn van uitlevering is verstreken. Anderzijds zal IMS Group B.V. te allen tijde het recht hebben tot levering na het verstrijken van de termijn over te gaan. Indien tussen partijen geen termijn is overeengekomen, zal de koper de hele order in ieder geval binnen 6 maanden na datum totstandkoming overeenkomst moeten afnemen.

 

IV.     ORDERS EN AFLEVERINGEN

1.      De aangegeven levertijden, technische specificaties, maten, etc. zijn  benaderingen en schattingen. Verkoper zal aangeven wanneer er sprake is van een afwijking in de aan de koper gedane opgave. In dat geval is de koper gerechtigd gedurende 3 werkdagen na ontvangst van een dergelijke mededeling van verkoper de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, bij gebreke waarvan koper geacht wordt akkoord te gaan met de wijziging in de opgave van de zijde van verkoper. Een afwijkende opgave van de kant van verkoper geeft aan koper nooit het recht op enige schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.      Indien de factuurwaarde van de verzonden goederen minder dan € 185,00 beloopt, zijn de kosten van verzending voor rekening van koper. De kosten van expresse- en rembourszendingen komen steeds voor rekening van koper.

3.      Als moment van levering geldt steeds het moment waarop de goederen het magazijn van verkoper of de fabriek, voor zover er sprake is van een rechtstreekse levering door de fabrikant, verlaten. Verkoper heeft steeds het recht de goederen af fabriek te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Desgewenst is IMS Group B.V. bereid te bemiddelen bij het verzekeren van bedoeld risico. Verkoper is voorts vrij in de keuze van het middel en de wijze van transport.

 

V.      OVERMACHT

1.      In geval van blijvende overmacht, waaronder verstaan moet worden iedere belemmering waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen en waaronder derhalve ook kan vallen het uitblijven van de toelevering voor verkoper, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring, ontbonden te verklaren, in welk geval koper geen recht heeft op enige schadevergoeding.

2.      In geval van tijdelijke overmacht heeft verkoper het recht de levertijd c.q. de termijn waarbinnen de diensten geleverd moeten worden te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Koper of opdrachtgever kan in dat geval ontbinding van de overeenkomst verlangen, indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de zaken c.q. de diensten ten gevolge van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij recht heeft op schadevergoeding. De koper of opdrachtgever kan in deze gevallen uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen 3 werkdagen nadat hij over de vertraging is geïnformeerd.

 

VI.     RECLAMES

1.      Reclames, zowel ten aanzien van de aard en de kwaliteit van het product als ten aanzien van de berekende prijzen en condities, moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper zijn ingediend.

2.      De verkoper behoeft reclames, die niet schriftelijk, maar bijvoorbeeld via tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers, enz. zijn gedaan, niet te accepteren.

3.       Bij een tijdige reclame zal koper verkoper in de gelegenheid stellen na te gaan of de reclame gegrond is. Indien dit het geval is, zal koper aan verkoper de nodige tijd gunnen om het goed te herstellen dan wel te vervangen.

4.       Reclames geven koper niet het recht om de betaling op te schorten of zich op compensatie te beroepen.

5.     Koper dient afwijkingen met betrekking tot het aantal colli direct bij ontvangst op de vrachtbrief te melden. Reclames omtrent de hoeveelheid of uiterlijk waarneembare schade van het geleverde, dan wel foutieve levering, dienen binnen 1 werkdag na ontvangst bij verkoper te worden gemeld. Deze regeling is van toepassing, tenzij met de koper en Physical Distributor uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.        Reclames bij deelzendingen dienen door de koper binnen 1 werkdag na ontvangst schriftelijk bij verkoper te worden gemeld.

7.        Reclames bij volle container buitenlandzendingen dienen door de koper binnen 5 werkdagen schriftelijk bij verkoper te worden gemeld.

8.       Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer iets - anders dan in een noodgeval - aan het goed is veranderd of wanneer het goed is gerepareerd.

9.       Retourzendingen worden slechts aangenomen wanneer verkoper hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Ongefrankeerde retourzendingen worden steeds geweigerd.

 

VII.    BETALINGSCONDITIES

1.      Betaling moet plaatsvinden binnen de op de offerte c.q. de orderbevestiging en/of de factuur aangegeven termijn en wijze. Wanneer geen bepaalde betalingstermijn is afgesproken, moet het te betalen bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum in het bezit van verkoper zijn.

2.      Indien op de factuur kredietbeperking is opgenomen, mag deze worden afgetrokken indien  de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum wordt betaald, zoals hierboven in artikel  VII.1 aangegeven.

3.      Alle kosten, verband houdend met de wijze van betaling, komen ten laste van koper. Alle wettige betaalmiddelen worden uitsluitend als betaalmiddel geaccepteerd door verkoper onder voorbehoud van de correcte ontvangst van de volledige bedragen.       

4.      Bij faillissement, surséance van betaling, beslag ten laste van koper, bij liquidatie van zijn bedrijf of wanneer tijdige betaling van een termijn uitblijft, is de gehele koopprijs direct opeisbaar. Verkoper heeft in die gevallen voorts het recht lopende overeenkomsten te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding of haar recht van retentie. Bij uitoefening van het recht van retentie heeft IMS Group B.V. het recht de goederen openbaar te verkopen.                                                                                                                                                

5.     Verkoper heeft het recht contante betaling te verlangen dan wel het goed onder rembours te zenden wanneer er omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

6.     Bij overschrijding  van de betalingstermijn is koper een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente dan wel een rente gelijk aan het promessedisconto + 2% indien dit laatste een hoger rentepercentage oplevert. Een ingebrekestelling is niet vereist.        

7.      Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper voorts 15% van de hoofdsom als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 100,00. Bij een gerechtelijke procedure is koper tevens de daaraan verbonden gerechtelijke kosten verschuldigd.

8.      Koper kan de door verkoper verstrekte creditnota's gedurende een jaar na datum van de nota verrekenen.

9.      Wanneer verkoper op rekening levert, is, behoudens tegenbewijs, de administratie van verkoper bepalend voor de hoogte van de schuld.

 

VIII.   GARANTIE

1.      Garantie wordt verstrekt gedurende de periode van 12 maanden; een beroep op garantie dient binnen deze garantietermijn ingediend te worden. 

2.      De garantieperiode gaat in vanaf het moment van aflevering.

3.      De garantie geldt onder de voorwaarde dat normaal en periodiek onderhoud wordt gepleegd conform de gebruikersvoorschriften, en dat het component voor die doeleinden wordt ingezet, waarvoor het is geconstrueerd.

4.      Indien zonder toestemming van IMS Group B.V. wijzigingen aan de geleverde artikelen worden aangebracht, vervalt de garantie.

5.      Schades voortvloeiende uit montage- en/of bedieningsfouten zijn van garantie uitgesloten.

6.      Normale slijtage van onderdelen is van garantie uitgesloten.

7.      De vergoeding van een onderdeel zal ten hoogste het bedrag van het geleverde goed zijn.

8.      Afwikkeling vindt altijd plaats d.m.v. een creditnota, IMS Group B.V. accepteert geen facturen m.b.t. gemaakte kosten.

9.     Een beroep op garantie kan alleen in behandeling worden genomen indien deze vergezeld gaat van alle relevante gegevens en binnen 1 maand na reparatie ingediend is.

10.    Vervangen onderdelen waarvoor een garantievergoeding is uitgekeerd, worden eigendom van IMS Group B.V.

11.    IMS Group B.V. behoudt zich het recht voor om een beroep op garantie niet in behandeling te nemen, indien niet aan de garantie- en/of algemene voorwaarden wordt voldaan.

12.   Indien het beroep op garantie door de verkoper wordt afgewezen kan de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de afwijzing de producten ophalen dan wel opvragen. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de koper. Na verloop van de bovengenoemde termijn kan de koper geen aanspraak meer maken op de producten. De delen die niet meer inzetbaar zijn zullen worden verschroot en de overige bruikbare delen zullen door de verkoper worden hergebruikt. Op deze laatste delen kan de koper, indien binnen bovengenoemde termijn geen reactie door de verkoper is ontvangen, geen aanspraak geldend maken en komt hem geen recht op schadevergoeding toe.

13.     Conform de nieuwe Europese richtlijnen kan een aanvraag alleen betrekking hebben op door IMS Group B.V. geleverde goederen.

 

IX.     AANSPRAKELIJKHEID

1.      De aansprakelijkheid van verkoper is  beperkt tot de nakoming van de hierboven in VIII.1 omschreven garantieverplichting. Koper is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan terzake van het niet nakomen van bedoelde garantieverplichting. De aanwezigheid van gebreken zal voor koper geen grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

2.     Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van koper of derden, welke het gevolg is van een tekortkoming in het geleverde, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.

3.      Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de door verkoper geleverde goederen of diensten. Onder deze vrijwaring is ook begrepen de schade die het gevolg is van een gebrek in het geleverd.

4.      Bij export: koper moet zelf verifiëren of de goederen verkocht mogen worden in het betreffende land.

 

X.      EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.      Alle goederen blijven, voor rekening en risico van koper, eigendom van verkoper totdat koper alles wat hij uit enige leverantie aan hoofdsom, rente en kosten aan verkoper is verschuldigd, heeft betaald. Dit betekent, dat wel betaalde goederen pas eigendom van koper worden wanneer koper alles wat hij uit welke hoofde dan ook aan verkoper is verschuldigd, heeft betaald.

2.      De goederen, aanwezig bij koper en voorkomend in het leveringsprogramma van verkoper, worden behoudens tegenbewijs geacht afkomstig te zijn van verkoper.

3.      Wanneer koper in gebreke is, kan verkoper alle met koper aangegane overeenkomsten door middel van een schriftelijke verklaring eenzijdig ontbinden en de goederen terugnemen.

 

XII.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

1.      De met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.

2.      Alle geschillen naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere   overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder dossiernummer 18129503.

Stel een vraag